Lista wymaganych dokumentów wniosku o pożyczkę x


Odpowiedz na poniższe pytania aby zobaczyć listę wymaganych dokumentów.

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek, poręczycieli oraz współmałżonków
2. Opinie banków, w których Pożyczkobiorca korzysta z kredytu lub leasingu (dotyczy zobowiązań firmowych), zawierające następujące informacje:
-wysokość i charakter zobowiązań
-terminowość spłaty dotychczas udzielonych zobowiązań
lub
umowy kredytowe/leasingowe wraz z harmonogramami spłat oraz potwierdzeniami spłaty ostatnich 3 rat (w przypadku limitów kredytowych umowa kredytowa oraz potwierdzenia spłaty odsetek)
3. Zaświadczenia z inych instytucji finansowych (np.funduszy pożyczkowych) o zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty
4. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia
1. Prognozy finansowe- zgodnie ze wzorem dla uproszczonej księgowości lub pełnej księgowości
2. Roczne zeznania podatkowe PIT lub CIT za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia w US
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wzór KIP) Wnioskodawcy i Współmałżonka (jeżeli dotyczy)
4. Dokument poświadczający rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego, jeżeli występuje
5. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia pożyczki oraz formy zabezpieczenia pożyczki (dotyczy spółek kapitałowych) jeśli jest wymagana
1. Umowa spółki/statut wraz ze zmianami (jeśli dotyczy)
2. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
3. Decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku inwestycji związanej z budową lub rozbudową
4. Umowy z wykonawcami na realizację inwestycji, przedwstępne umowy kupna-sprzedaży (jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy)
1. Zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US
2. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu podmiotu w tym rejestrze (w przypadku zabezpieczenia na ruchomościach)
3. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie (w przypadku zabezpieczenia na pojazdach)

1. Informujemy, że w poniedziałek 13 marca 2023 r. od godz. 9:00 rozpocznie się nabór wniosków na Pożyczkę Re-aktywacja (woj. wielkopolskie). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.inkubator.kalisz.pl/pozyczka-re-aktywacja/

2. Informujemy, że nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR 2 (woj. lubuskie) został zakończony w dniu 07.02.2023 r. o godzinie 17:00.

3. Informujemy, że wnioski w ramach Instrumentu Finansowego Mała Pożyczka Inwestycyjna (woj. wielkopolskie) oraz Pożyczka Obrotowa (woj. wielkopolskie) przyjmowane są aktualnie wyłącznie na listę rezerwową. O przyjęciu na listę rezerwową wnioskodawcy są informowani poprzez odpowiedni status wniosku w generatorze. Wnioski z listy rezerwowej zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uwolnienia się limitu.

4. Informujemy, że wnioski w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna (woj. lubuskie) przyjmowane są aktualnie wyłącznie na listę rezerwową. O przyjęciu na listę rezerwową wnioskodawcy są informowani poprzez odpowiedni status wniosku w generatorze. Wnioski z listy rezerwowej zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uwolnienia się limitu lub uzyskania dodadtowego limitu środków na pożyczki. Nabór jest ograniczony do wniosków spełniających łącznie następujące warunki:
- wnioskowana kwota pożyczki nie przekracza 500 000 zł
- w ramach realizowanej inwestycji zaplanowano wprowadzenie produktów nowych dla firmy.

Aktualnie dostępne pożyczki:

Mała Pożyczka Inwestycyjna Pożyczka Obrotowa Re-aktywacja
Kwota do 500 000,00 zł do 400 000,00 zł do 500 000,00 zł
Okres spłaty do 84 miesięcy do 48 miesięcy do 84 miesięcy
Oprocentowanie od 7,62% od 8,62% od 2,81%
Dodatkowe opłaty, prowizje BRAK BRAK BRAK

Wypełnij wniosek online:

Rozpocznij wypełnianie wnioskuperfect rolex watches rolex is one representative of superb watchmaking crafts. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury https://www.fendireplica.ru/.